Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói

A római jog száz év óta legnagyobb magyar nyelvű kézikönyvének huszonnegyedik átdolgozott és bővített kiadása

Ez a mű, amelynek első kiadása 1996-ban látott napvilágot, az először 1974-ben, majd ezt követően több, lényegében változatlan utánnyomásban kiadott Brósz–Pólay-tankönyv hagyományait folytatva és jelentősen továbbfejlesztve mutatja be a római jogot és annak továbbélését. A terjedelmileg jelentősen megnövelt, tartalmilag pedig teljesen átdolgozott új tankönyv sok tekintetben felülmúlja Személyi Kálmán 1941-ben megjelent kétkötetes tankönyvét is, a római jog továbbélésének részletes tárgyalására nézve pedig csak Vécsey Tamás utoljára 1907-ben kiadott klasszikus művével vethető össze.

Az immár huszonegyedik átdolgozott és bővített kiadásban megjelent munka, mint ezt címe is tükrözi, a római jog történetét és institúcióit mutatja be. A történeti rész azonban nemcsak a római államszervezetet és jogforrásokat tárgyalja, hanem a római jog továbbélését is részletesen bemutatja egészen napjainkig. Az „institúciók” kifejezés a római magánjog klasszikus tananyagát és rendszerét jelenti, amely nagyrészt tovább él a modern polgári törvénykönyvekben is.

Ennek alapján a tankönyv szerkezete a következő:

  • A római jog külső története és továbbélése
  • Eljárásjog, kitekintéssel a büntető-eljárásjogra
  • Személyi és családjog
  • Dologi jog
  • Kötelmi jog, kitekintéssel a (köz)büntetőjogra
  • Öröklési jog

A tankönyv elején részletes, több száz tételt tartalmazó, tematikusan rendezett szakirodalmi tájékoztató olvasható, referenciamunkaként való használatát pedig a forrásmutató, továbbá a több mint 3000 tételből álló név- és címmutató, valamint tárgymutató biztosítja.

Korszerű módszerek

A szerzők megőrizték a Brósz–Pólay-tankönyvnek azt a bevált és nemzetközileg is egyedülálló módszerét, amelyet a közérthető, világos, szinte narratív stílus mellett a latinul és magyar fordításban idézett forrásszemelvényeknek a szövegbe való rendszeres és szerves beépítése jellemez. Megmaradt a kereszthivatkozásokat is megkönnyítő margószámok gyakorlata, az anyag azonban megújult szerkezeti tagolásban, 10 szintű hierarchikus címrendszer keretében kerül kifejtésre. Differenciáltabb és következetesebb lett a tipográfia is. Az elmúlt tanévekben országosan szerzett kedvező tapasztalatok szerint a tankönyv kiemelkedő didaktikai erényei általános elismerést váltottak ki mind az oktatók, mind a hallgatók körében.

Új tudományos eredmények

A szerzők fokozott mértékben törekedtek arra, hogy a római jogot a modern jogok alapjaként mutassák be. Ennek érdekében igen részletesen tárgyalja a könyv a római jog továbbélését, ill. hatástörténetét több tucat európai és Európán kívüli országban a középkortól napjainkig. A szerzők e tekintetben először teszik közzé – erősen tömörített formában – több évtizedes kutatómunkájuk eredményét. A római jog továbbélésének ilyen átfogó és egyben részletesen dokumentált bemutatására világviszonylatban is első ízben kerül sor. A könyv a római jog egyes intézményeinek továbbélését is behatóan elemzi, a tárgyalt jogintézményekhez kapcsolódóan éppúgy, mint az anyagrészeket lezáró öt továbbélési fejezetben.

A tartalmi újítások azonban nem korlátozódnak a római jog továbbélésének bemutatására. A szerzők kiemelt feladatuknak tekintették, hogy a római magánjog dogmatikáját a forrásokkal összhangban álló, ugyanakkor modern rendszerben mutassák be. Nagyobb súlyt kapott az egyes jogi fogalmak pontos definiálása, a jogintézmények dogmatikai lényegének és társadalmi hátterének feltárása is. Újszerűen és igen részletesen tárgyalja a könyv a károkozás, a felelősség, az érvényesség és a hatályosság kérdéseit, valamint egy sor olyan további problémát, amelyek a modern jog művelői számára is igen jelentősek és érdekesek. Emellett a könyv számos művelődés- és nyelvtörténeti kuriózummal is gazdagítja az olvasó ismereteit.

A tankönyvet immár dokumentálhatóan hasznosítja mind a jogirodalom, mind pedig a jogi praxis, beleértve a bírói gyakorlatot is.

Kinek és miért hasznos ez a tankönyv?

A Földi–Hamza-tankönyv hasznos, sőt szükséges segítőtársa

  • azoknak a joghallgatóknak, akik alaposan fel akarnak készülni a római jogi vizsgára, mert ebben a könyvben választ kaphatnak a tanulás során felvetődő és a tapasztalatok szerint gondot okozó kérdéseikre;
  • azoknak a jogászoknak, akik munkájukat magas fokú szakmai igényességgel kívánják végezni, mert ebben a könyvben – akár egy jogi enciklopédiában – rendkívül nagy számú és sokféle elméleti és gyakorlati probléma megoldásához találnak támpontokat;
  • azoknak a történészeknek és klasszikus filológusoknak, továbbá általában a történelem iránt érdeklődőknek, akik az ókori római állam és jog történetét, valamint a római jognak a modern civilizáció fejlődésére gyakorolt hatását kívánják tanulmányozni;
  • végezetül mindazoknak, akiknek szükségük van egy olyan kézikönyvre, amely azon túl, hogy a római jog teljes és a modern magánjogtörténet jelentős területeinek bemutatását adja, a részletes mutatók révén, ill. adatgazdagságánál fogva az egyetemes jogi kultúra enciklopédiájaként, sőt többnyelvű szakszótáraként is használható.

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói

Huszonnegyedik átdolgozott és bővített kiadás, Oktatási Hivatal, XL+720 old.

ISBN 978-963-19-8482-8

Megrendelhető az alábbi címen: tankonyv__kukac__oh__pont__gov__pont__hu


Brosúra letöltése

hungarian Magyar   •   english English   •   russian Русский   •   german Deutsche   •   arabic عربى   •   bulgarian български   •   chinese 中文   •   danish Dansk   •   spanish Español   •   french Français   •   italian Italiano   •   dutch Nederlands   •   portuguese Português   •   romanian Română   •   serbian Српски   •   slovak Slovák   •   swedish Svenska   •   Vietnam Tiếng Việt   •   turkish Türk

Kapcsolat

1052 Budapest,
Váci utca 24., I. emelet

office__at__kelemen-lawfirm__dot__hu

Titkárságvezető: Ghira Kinga

Irodánk könnyen megközelíthető mind gépjárművel, mind tömegközlekedéssel.